کوشا فایل

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

تحقیق درباره بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

 

بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور

چکیده : درجهان امروز، پژوهش و میزان اعتبارات اختصاص یافته به آن در هر کشوری، یکی از شاخص های توسعه یافتگی آن کشور بشمار می رود. در دهه های اخیر درکشورما هرچند که گامهای مؤثری دراین زمینه برداشته شده است اما هنوز با استاندارهای جهانی فاصله زیادی وجود دارد. 

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از دیر باز نقش آموزش و پژوهش را توامأ به عهده داشته اند بگونه ای که بزرگترین تحقیقات وتتبعات علمی درسطح جهانی ونیز در ایران از سوی مراکز آموزش عالی و بوسیلۀ دانشگاهیان صورت گرفته است . با این وجود در انجام تحقیقات بطور اعم و تحقیقات اجتماعی بطوراخص مشکلات و موانعی جدی وجود دارد که بدون رفع آنها ، بهینه سازی و کارآیی پژوهش های علمی در فرایند توسعه ، ناممکن می نماید . در این مقاله سعی بر این است که ضمن مروری گذرا بر تاریخچۀ پژوهش های اجتماعی درایران ، عمده ترین نارسایی های آنرا از جنبه های مختلف روش شناختی ، سازماندهی ، اعتبارات و نیروی انسانی مورد ارزیابی قرارداده و پیشنهادات کاربردی دراین زمینه ها ارائه نماید .

واژگان کلیدی :  پژوهش دردانشگاهها ، اعتبارات پژوهشی ، موانع ومشکلات در امر پژوهش ، تحقیقات اجتماعی ، نقش پژوهش در فرایند توسعه ، امکانات پژوهشی

مقدمه : درآستانۀ قرن بیست ویکم کشورهای مختلف جهان بطورفزاینده ای به سمت پیشرفت و توسعه گام برمی دارند و دراین راه هرروز بررقابت درکسب شاخص های توسعه یافتگی گوی سبقت را ازیکدیگرمی ربایند. این درحالی است که کشورما دربسیاری ازمعیارهای تعیین کننده درامرتوسعه دروضعیت نامطلوبی قرارگرفته است . یکی از شاخص های توسعه یافتگی رامیزان توجه به تحقیق وسرمایه گذاری درآن می دانند . هرچند به نظرمی رسد که تحقیقات درزمینه های صنعت وتکنولوژی و علوم پایه است که بطور مستقیم نتایج خود را در توسعه اقتصادی و صنعتی  نشان می دهد ، اما تجربه نشان داده است که حتی اگر بودجه وامکانات کافی درجهت تحقیق وتوسعۀ علوم پایه وفنی درنظرگرفته شود ، بدون تمهیدات ساختاری درعرصه های اجتماعی وانسانی و اتخاذ راهکارهای مناسب سیاسی ، حقوقی و اخلاقی ، این امکانات نمی توانند بازدهی وبهره وری مورد انتظار رادرتوسعۀ پایدارو همه جانبه درپی داشته باشند . بسیاری ازکارشناسان وصاحبنظران معتقدند که تحقیقات درعلوم اجتماعی است که می تواند مشکلات اجتماعی راشناسایی نموده وراه حل های مناسب برای زدودن آنها رابه کارگزاران ، مسئولین ورهبران سیاسی واجتماعی نشان دهد . در این راستا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از دیر باز نقش آموزش و پژوهش را توامأ در سراسر گیتی به عهده داشته اند . درقرون اخیر نیز بزرگترین تحقیقات وتتبعات علمی نیز از مراکز آموزش عالی بیرون آمده است . از آن هنگام که " جامعه شناسی " بوسیلۀ اگوست کنت فرانسوی پا به عرصۀ علوم گذاشت و داعیۀ بررسی مسائل و معضلات اجتماعی را از طریق علمی سر داد تا کنون ، این رشته از علوم انسانی نقش زیادی در به عهده گرفتن تحقیقات اجتماعی داشته است .

در واقع تفکر جامعه شناسی به  دنبال تفکر اجتماعی و فلسفۀ تاریخ تحت شرایط و ضرورتهای خاصی پدید آمد. هرچند تفکرات اجتماعی و تحقیق در مورد مسائل جامعه درشرق بوجود آمد اما شرایط خاص اجتماعی غرب پس از رنسانس ، انقلاب صنعتی و تحولات اجتماعی و سیاسی و توسعۀ مؤسسات علمی و مراکز آموزشی و پژوهشی در اروپا بود که باعث بوجود آمدن رشتۀ جامعه شناسی و بدنبال آن انجام تحقیقات اجتماعی به روش علمی شد . در قرون نوزدهم و بیستم تحقیقات اجتماعی در کشورهای غربی نقش بسزایی در شناخت مسائل اجتماعی ناشی از مدرنیسم و نظام صنعتی داشته اند . در این کشورها ، دانشگاهها که همواره هم تولید کنندۀ پژوهشگران اجتماعی  وهم مرکزی برای پژوهش های اجتماعی بوسیلۀ اساتید با تجربه و متخصص در رشته های علوم اجتماعی هستند ، همواره بزرگترین آثار تحقیقی علمی را به ثمر رسانده و راهنمای مجریان و تصمیم گیرندگان اجرایی بوده اند . درکشورهای توسعه نیافته ازجمله ایران که از حدود نیم قرن پیش ، گام درمسیر توسعه یافتگی و استقرار  نهادهای متناسب با زندگی مدرن و نظام صنعتی گذاشته است نیز طبعأ مراکز آموزش عالی و دانشگاهها  نقش تعیین کننده ای درانجام تحقیقات اجتماعی دارا می باشند . در این مقاله سعی خواهدشد تا ضمن بررسی وضعیت تحقیقات  اجتماعی در دانشگاههای کشور در دهه های گذشته ، وضعیت را درحال حاضر مطالعه نموده و پیشرفتها و کاستی ها ی آنرا از جنبه های مختلف از نظر بگذرانیم . اهمیت و  ضرورت تحقیقات اجتماعی در فرایند توسعه  کشورما از یک طرف به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه ، دارای مسائل و مشکلات خاص این کشورهاست که ناشی از پشت سر گذاشتن نظام سنتی و پیش رو داشتن نظام صنعتی و مدرن می باشد . همانگونه که کشورهای غربی درقرن نوزدهم مسائل اجتماعی ناشی از ورود به دنیای مدرن  را داشتند ، کشورما نیز همچون سایر کشورهای جهان سوم در نیم قرن اخیر با این مشکلات مواجه بوده است . مسلمأ وظیفۀ پژوهشگران و دانش آموختگان علوم اجتماعی است که این مسائل را شناسایی نموده و رهنمودهای لازم را به مجریان و تصمیم گیرندگان ارائه دهند . از طرف دیگر پس از انقلاب اسلامی درکشورمان درسال ۱۳۵۷، نهادهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی درایران دارای تحولاتی شدند  که  متعاقب آن مواجه با بروز مسائل اجتماعی زیادی بوده ایم . تحقیقات اجتماعی می توانند نقش عمده ای درشناخت تغییرات حاصل از انقلاب و وقایع بعد از آن در کشورمان داشته باشند . مسلمأ دانشگاهها در کشور ما وظیفۀ مهمی از این نظر دارا می باشند . با گسترش نظام آموزش عالی در دهه های اخیر درکشور، دانشگاه ها علاوه بر نشر دانش و تربیت نخبگان در رشته های مختلف ، وظیفۀ تولید علم را از طریق پژوهش و تحقیق نیز به عهده دارند ؛ چه اینکه دراین نهاد علمی است که اساتید با تجربه و دانش آموخته و مجهز به روشهای علمی مشغول به کار می باشند و می توانند از آموخته های خود علاوه بر نشر دانش و انتقال آنها به دانشجویان ، با اجرای پروژه های تحقیقی و بکار بستن روشهای علمی ، معضلات اجتماعی را مورد بررسی قرار داده و نقش خود را درهدایت جامعه و مسئولین ایفاء نمایند . امروزه مسائل اجتماعی ازچنان پیچیدگی برخوردارند که بدون آگاهی و تجهیز به دست آوردهای علمی نمی توان راه به شناخت وبررسی اینگونه مسائل برد . دراین مقاله برآنیم که نقش دانشگاه و دانشگاهیان را در انجام تحقیقات اجتماعی برشمرده و وضعیت اینگونه تحقیقات را درشرایط موجود ایران بررسی نمائیم .هدف از بررسی دراین مقاله سعی خواهد شد تا با مطالعۀ آمار و اسناد و مدارک موجود و نیز نظرات کارشناسان و پژوهشگران درامر تحقیقات اجتماعی ، به شمه ای از اهداف ذیل نائل گردید : ۱- وضعیت تحقیقات اجتماعی درایران دردوران پیش ازانقلاب


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور

تحقیق درباره بررسی عملکرد سیستم حسابداری شرکت آب و فاضلاب شهرستان خمین

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره بررسی عملکرد سیستم حسابداری شرکت آب و فاضلاب شهرستان خمین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

گزارش کارآموزی:

بررسی عملکرد سیستم حسابداری شرکت آب و فاضلاب شهرستان خمین

استاد راهنما:

جناب آقای هاشمی

پژوهش از:

فریبا سادات حسینی

تیر 1387

تشکر و قدردانی:

با تشکر و سپاس از همه ی عزیزانی که من را در گردآوری و تهیه این پروژه یاری نموده اند. امید است گامی موثر در پیشرفت علم حسابداری در سازمانها و نهادههای کشور برداشته باشم.

مناجات

ای خدای بزرگ آنقدر به ما عظمت روح و تقوا اعطا کن که همه ی وجود خود را با عشق و رغبت قربانی حق کنیم.

خدایا آن چنان تار و پود وجود ما را به عشق عجین کن که در وجودت محو شویم.

خدایا ما را از گرداب خودخواهی و از گردباد هوا و هوس نجات ده و به ما قدرت ایثار عطا کن.

خدایا در این لحظات سخت امتحان، نور ایمان را بر قلب ما بتابان و ما را از لغزش نگاه دار.

خدایا ما را قدرت ده که طاغوت خودپرستی را به زیر پا افکنیم و حق و حقیقت را فدای منفعت های شخصی نکنیم.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: آشنایی با سازمان

مقدمه

تاریخچه فعالیت شرکت

فصل دوم: فعالیتهای مربوط به کارآموزی

حسابداری و ثبت های مربوط به آن

امور بانکها

تنخواه گردان

نگهداری و حفاظت اموال

صدور سند حسابداری


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بررسی عملکرد سیستم حسابداری شرکت آب و فاضلاب شهرستان خمین

پاورپوینت درمورد بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت درمورد بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .PPT ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 27 اسلاید


 قسمتی از متن .PPT : 

 

عنوان ارائه :

بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری

واحدهای انتفاعی و دولتی

ارائه دهنده :

مریم طالبی

زیر نظر استاد ارجمند :

دکتر صالحی

بهار 87

دکتر جعفر باباجانی

هدف مقاله :

مقایسه بیانیه های مفهومی شماره یک و دو FASB تحت عناوین « اهداف گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی » و « ویژگی های اطلاعات حسابداری » با بیانیه مفهومی شماره یک هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) تحت عنوان « اهداف گزارشگری مالی »

وجوه اشتراک و افتراق اساسی حسابداری واحدهای انتفاعی و غیر انتفاعی

خصوصیات کلی صورت های مالی و گزارشگری مالی ( از دیدگاه بیانیه های GASB , FASB )

اهداف هر دو بیانیه FASB و GASB‌ مربوط به گزارشگری مالی بوده و محدود به صورتهای مالی نمی گردد.

صورت های مالی مرکز ثقل گزارشگری مالی بوده و ابزار اصلی انتقال اطلاعات مالی به استفاده کنندگان برون سازمانی است .

گزارشگری مالی نه تنها شامل صورتهای مالی است ، بلکه سایر ابزارهای انتقال اطلاعات که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به اطلاعات تهیه شده توسط سیستم حسابداری مربوط می شود . را شامل می گردد .

گزارش های مالی به هدف عمومی و برای استفاده کنندگان برون سازمانی تهیه می شود .


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت درمورد بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری

پاورپوینت درمورد بررسی رفتار و طراحی لرزه ای دیوار برشی فلزی مرکب

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت درمورد بررسی رفتار و طراحی لرزه ای دیوار برشی فلزی مرکب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 20 اسلاید


 قسمتی از متن .ppt : 

 

بررسی رفتار و طراحی لرزه ای دیوار برشی فلزی مرکب

و

ترمیم وتقویت ساز ه های بتنی توسط آن

چکیده

این مقاله در مورد رفتار لرزه ای و طراحی لرزه ای دیوارهای برشی فلزی مرکب است . دیوار برشی فلزی مرکب یک صفحه فلزی جوش شده به ستونهای عمودی و تیرهای افقی است. که در یک یا دو طرف آن دیوار بتنی مسلح قرار دارد و فولاد و بتن به وسیله یک سری رابط های مکانیکی )پیچ یا گل میخ ( به هم متصل شده اند و تشکیل یک دیوار برشی مرکب را داده اند . دیوار برشی مرکب در تعداد کمی از ساختمانهای آمریکا و ژاپن مورد استفاده قرار گرفته است . این دیواره ا برا ی ساختمانهای با اهمیت زیاد که پس از وقوع زلزله اهمیت خاص دارد و وقفه در بهره بردار ی از آنها بطو ر غیر مستقیم موجب افزایش تلفات و خسارات در نواحی زلزله زده می شود مانند بیمارستانها ارائه و مورد بحث قرا ر گرفته است.

چون این سیستم دارای وزن کم بوده ، به سازه بار اضافی وارد نکرده و حتی با اتصالاتش باعث تقویت تیر وستونهای اطراف خود می شود. و همچنین این سیستم نیازی به تجهیزات خاص ندا رد می توان بدون تخلیه ساختمان و تخریب اعضا ساز ه ای به بقیه اجزای سازه ای وصل شود . البته طراحی این سیستم در ساختمانهای بتنی بغیر از حالت ترمیمی اقتصادی به نظر نمی آید .

به تازگی دو نمونه از دیوارهای برشی های مرکب در دانشگاه کالیفرنیا مورد آزمایش و مطالعه قرار گرفته است که نتایج آزمایشات به صورت خلاصه در این مقاله آمده است.

مقدمه

سیستم مهاربندی جانبی که در این مقاله معرفی شده است از یک دیوار برشی فلزی(SSW) به همراه دیوار بتنی مسلح که در یک یا دو سمت صفحه فلزی قرار می گیرد، تشکیل شده است . پیوند دیوار بتنی و صفحه فلزی بوسیله رابطهای مکانیکی مثل گل میخ برشی یا پیچ تامین می شود. در ضوابط لرزه ای آیین نامه AISC این سیستم مهار بندی به نام دیوار برشی فلزی مرکب Steel Plate Shear Walls Composite و یا به اختصار C-SPW معرفی شده است و این سیستم در سالهای اخیر در بعضی از ساختمانهای بلند و یا در سازه های با اهمیت زیاد همچون بیمارستانها بکار رفته و این پدیده نوین به سرعت رو به گسترش می باشد. سیستم از نظر سختی برشی از سخت ترین سیستم های مهاربندی که X شکل می باشد، سخت تر بوده و باتوجه به امکان ایجاد باز شو در هر نقطه از آن ، کارائی همه سیستم های مهاربندی را از این نظر دارا می باشد .

در این مقاله اطلاعات کلی از دیوار برشی فلزی مرکب، موارد استعمال ، رفتار لرزه ای، نتایج آزمایشات انجام شده بر روی دو نمونه از دیوارهای برشی مرکب و توصیه هایی در مورد طراحی این سیستم جدید در سازه های با مهاربند جانبی بیان شده است.

اجزای اصلی یک دیوار برشی فلزی مرکب

یک دیوار برشی مرکب از دیوار برشی فلزی، دیوار بتنی، رابط های برشی، تیر و ستون های مرزی، اتصالات دیوار برشی فلزی به تیر و ستون های مرزی و اتصالات تیر به ستون تشکیل شده است که در ادامه به معرفی این اجزا و نقششان در کل سیستم پرداخته می شود.

دیوار برشی فلزی

نقش اصلی صفحه فلزی در دیوار برشی مرکب تامین مقاومت و سختی و همچنین مشارکت در محدود کردن اندازه لنگر واژگونی است . در دیوار برشی فلزی برش طبقه توسط توسعه عمل میدان کششی قطری تحمل می شود ولی در دیوار برشی فلزی مرکب دیواربتنی با مهار کردن صفحه فلزی و جلوگیری از کمانش آن باعث بالا رفتن ظرفیت برشی دیوار برشی فلزی، تا حد تسلیم در برش می شود . البته دیوار بتنی نیز در تحمل مقداری از برش طبقه مشارکت می کند.

این عضو معمولا یک صفحه فلزی نسبتا نازک است ولی صفحات نازکتر از3/8 in به دلیل مشکلات در حمل و نقل، ساخت و نصب توصیه نمی شود. همچنین صفحات نازک برای عملکرد مناسب احتیاج به تعداد زیادتری رابطهای برشی دارد تا کمانش صفحه را تا تسلیم در برش به عقب بیندازد.

دیوار بتنی مسلح

دیوار بتنی مسلح می تواند در یک یا دو طرف یا بین دو دیوار برشی فلزی ( ساندویچی ( قرار داشته باشد. در همه این موارد دیوار بتنی بواسطه تشکیل میدان فشاری قطری در سختی و مقاومت برشی سیستم مشارکت می کند و بخاطر وجود آرماتور در دیوار اندکی شکل پذیر است. دیوار بتنی می تواند در محل اجرا یا یه صورت پیش ساخته استفاده شود ولی در هر صورت نقش اصلی آن ممانعت از کمانش دیوار برشی فلزی قبل از رسیدن به نقطه تسلیم برشی است . این عمل بوسیله پیوند صفحه فلزی و دیوار بتنی با رابطهای برشی انجام می شود.


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت درمورد بررسی رفتار و طراحی لرزه ای دیوار برشی فلزی مرکب

پاورپوینت درمورد بررسی مکانیسم تحمل گیاهان به شوری 13 اسلاید

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت درمورد بررسی مکانیسم تحمل گیاهان به شوری 13 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 13 اسلاید


 قسمتی از متن .ppt : 

 

5/7/2017

1

موضوع سمینار:بررسی مکانیسم تحمل گیاهان به شوری

استاد راهنما: جناب آقای دکتر فرامرزی

ارائه دهنده: معصومه شیرازی

5/7/2017

2

مقدمه و آشنایی با اصطلاحات علمی

خاک‌های هالوموروف یا تحت تاثیر املاح

خاک‌های شور

خا‌ک‌های قلیا

خاک‌های شور و قلیا

5/7/2017

3

نظریه‌های مختلف در مورد مکانیسم جذب نمک‌ها توسط گیاهان

نفوذپذیری بافت‌ها

اثر پروتوپلاسم

درجه اشباع بافت‌ها

5/7/2017

4

اثرت شوری روی مراحل رشد

تاثیر روری جوانه زدن

تاثیر روی ساختمان گیاه

تاثیر بر روی مراحل زایشی گیاه


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت درمورد بررسی مکانیسم تحمل گیاهان به شوری 13 اسلاید
1 2 3 4 5 ... 1399 >>